ОСВІТНЯ ПРОГРАМА загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира

СХВАЛЕНО

Протокол педагогічної ради

від 30  серпня 2018р.

№  1                

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 32

(найменування ЗЗСО)

______   О.М.Слободянюк

(підпис)                (ініціали, прізвище)

Наказ № 70.1 від 30.08.2018 р.

М.П.

 

 

 

ОСВІТНЯ   ПРОГРАМА

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира

(назва закладу освіти)

2018 р.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньої програми  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира

(назва закладу освіти)

 

 1. Мета освітньої програми:
 • реалізація предметного і над предметного змісту навчання, що забезпечує розвиток здібностей дитини, становлення її як повноцінної, соціально активної, конкурентоздатної особистості, яка володіє ключовими компетентностями (вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність);
 • забезпечення діяльнісної спрямованості навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практичну його спрямованість;
 • реалізацію в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків;
 • наскрізних ліній, що є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів;
 • зосередження педагогічного колективу на цілеспрямованості, системності і єдності діяльності  в змісті освіти.
 1. Нормативно-правове забезпечення:
 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268.
 1. Термін реалізації: 2018-2020 роки
 2. Структура програми:

1 розділ – початкова освіта,

2 розділ – базова середня освіта,

3 розділ – профільна середня освіта.

 Кожна з них визначає:

1.Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

2.Очікувані результати навчання учнів.

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

 1. Напрямки реалізації.

Згідно з  чинним законодавством організувати освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки;

ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років;

ІІІ ступінь – профільна середня освіта тривалістю три роки.

1.При реалізації освітньої програми забезпечити:

 • логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних навчальних програмах;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу, основними формами якого є різні типи уроку: формування компетентносте й; розвитку компетентносте; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також рекомендованими формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо;
 • використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, систем (методик) навчання;
 • науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;
 • профільне спрямування навчання в старшій школі, що сформовано закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечення якісної його реалізації;
 • роботу з обдарованими дітьми;
 • навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 1. Здійснити навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема підручниками та навчальними посібниками, схваленими Міністерством освіти і науки України.
 2. Спрямувати освітній процес на задоволення потреб учнів у виборі програм навчання.
 3. Відповідно до листа МОН України №1/9-344 від 25.05.2018“Про завершення експертизи освітніх програм” поступово ввести в освітній процес освітню програму для 1-2 класів «Інтелект України» (автор І.В. Гавриш) та освітню програму для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти за системою розвивального навчання (Центр психології і методики розвивального навчання, автори С. В. Ломакович, Л.І. Тимченко, С. О. Жукова, О.М. Кондратюк);
 4. Запровадити в освітній процес школи сучасні технології навчання, зокрема: проектні, інформаційно-комунікаційні, критичного мислення, інтерактивні технології, рейтингового оцінювання, окремі освітні тренди.
 5. Враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення сформувати варіативну складову навчального плану, спрямувати її на підсилення предметів інваріантної складової. запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, розвивають індивідуальну орієнтованість особистості та формують її всебічний розвиток.
 6. Реалізувати навчання за наскрізними лініями через: організацію розвивального освітнього середовища, роботу в проектах, позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
 7. Забезпечити профільне навчання старшої школи за рахунок введення профільного предмета «Іноземна мова».
 8. Врахувати вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.
 9. Створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 10. Контроль і корекція.
 • реалізувати проект «Шкільний моніторинг як інструмент системи внутрішнього забезпечення якості освіти»;
 • виробити критерії оцінки реалізації освітньої програми.

7.Принципи реалізації освітньої програми:

 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • науковий характер освіти;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
 • інтеграція з ринком праці;
 • нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституціїта законів України, нетерпимості до їх порушення;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • формування громадянської культури та культури демократії;
 • формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля.

 

 

1 РОЗДІЛ

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу НУШ (1 цикл) визначено 805 годин/навчальний рік.

Відповідно до робочого навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою 1 класу, розробленого на підставі типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом  Cавченко О.Я.

Робочий навчальний план загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Житомира

на 2018-2019 навчальний рік

школа І ступеня

(Таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 21.03.2018 р. № 268

 

 

Назва освітньої галузі

 

 

 

Кількість годин на тиждень
1-А клас 1-Б клас
 

Н. № 268

 

Н. № 268

Інваріантний складник
Мовно-літературна 7 7
Іншомовна 2 2
Математична 4 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальні галузі) 3 3
Технологічна 1 1
Інформатична
Мистецька 2 2
Фізкультурна 3 3
Усього 22 22
Варіативний складник
Українська мова 1 1
Загальна кількість навчальних годин 23 23
Гранична допустиме тижневе навчальне навантаження учня 20 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 23

 

 

 • здійснено розподіл навчального навантаження на тиждень,
 • встановлено погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання,
 • визначено гранично допустиме тижневе навантаження учнів, що забезпечує реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, через окремі предмети.

Інтегровано вивчаються предмети  «Мистецтво» та «Я досліджую світ». При вивченні інтегрованого предмету «Я досліджую світ» здійснюється розподіл годин між освітніми галузями: мовно-літературна – 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 – для 1 класу, 5 – для 2 -4 класу. На розширення спектра пізнання дитини, формування цілісного сприйняття світу спрямована варіативна складова навчального плану, введено курси за вибором «Логіка» та  індивідуальні консультації та групові заняття.

Відповідно до наказу МОНУ від 20.04.2018р.№407 закладом освіти визначено загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів – 2695 годин/навчальний рік:

 • для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,
 • для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,
 • для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

На підставі цього наказу навчання в 2-4 класах закладу освіти здійснюється за навчальним планом спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів художнього профілю.

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 28
Іноземна мова 2 2 2 7
Математика Математика 3 3 3 12
Природознавство Природознавство 1 1 1 4
Суспільствознавство Я у світі 1 1 2
Мистецтво Рисунок 1 1 1 4
Живопис 1 1 1 4
Ліплення 1 1 1 4
Декоративне мистецтво 1 1 1 4
Музичне мистецтво 1 1 1 4
Технології Трудове навчання 1 1 1 4
Інформатика 1 1 1 3
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 4
Фізична культура* 3 3 3 12
Усього 21+3 22+3 22+3 84+12
Декоративне мистецтво

Курс за вибором «Здоров’я і безпека»

Індивідуальні консультації та групові заняття

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

4
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня  

22

 

23

 

23

 

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  

25

26 26 100

Відповідно до якого варіативна складова навчального плану спрямована на підсилення художнього профілю за рахунок додаткової години на «Декоративне мистецтво», впровадження в освітній процес наскрізних ліній – курсу за вибором «Здоров’я і безпека» та проведенням індивідуальних консультацій та групових занять та навчальними програмами   для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584.

Відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517) здійснюється поділ класів на групи при вивченні іноземної та української мови.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

Зорієнтовано роботу вчителів на забезпечення інтеграції змісту предметів: “Фізична культура” та “Основи здоров’я” у зміст всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються, тому 1 година використана на курс за вибором «Здоров’я і безпека»та індивідуальні консультації та групові заняття.

Відповідно до Загальних положень типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджених наказом МОНУ від 20.04.2018р. №407, освітню програму укладено за такими освітніми галузями:мови і літератури (мовний і літературний компоненти), математика, природознавство, суспільствознавство, мистецтво, технології, здоров’я і фізична культура; до предметів, які вивчаються в початковій школі закладу відносяться: українська мова, іноземна мова, математика, природознавство, я у світі, рисунок, живопис, ліплення,декоративне мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчання, інформатика, основи здоров’я, фізична культура.

Зміст  предметів, які вивчаються в початковій школі, закладений в переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

За рішенням педагогічної ради (від  24.08.2018р.) при оцінюванні дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Відповідно до чинного законодавства при визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативна тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

 1. Очікувані результати навчання та компетентностей учнів

Освітня програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіт, що забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися,здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду практичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання  в 1-4 класах сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації,  фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Тому доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 1. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Типової освітньої програми  закладів загальної середньої освіти І ступеня  педагогічний колектив запроваджує такі форми організації освітнього процесу:

 • різні типи уроків:
  • формування компетентностей;
  • розвитку компетентностей;
  • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
  • корекції основних компетентностей;
  • комбінований урок;
 • екскурсії,
 • віртуальні подорожі,
 • спектаклі,
 • квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

 

 1. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

У відповідності  до Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників
з них:
Мають відповідну освіту
працюють у навчальному закладі за сумісництвом

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№ з/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність,кваліфікація за дипломом) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Абрамова Інна Олександрівна вчитель початкових класів Житомирський педінститут ім. І. Франка, вчитель початкових класів, магістр вища,

старший учитель

26 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗФ № 02139713/462-18 від 11 травня 2018 р.
2 асистент учителя Шульга Людмила Володимирівна вчитель початкових класів Житомирський педінститут ім. І. Франка, вчитель початкових класів, магістр вища,

учитель-методист

42 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»  ЗФ № 02139713/1201-17 від 24 листопада 2017 р.
3 Постернак Раїса Іванівна вчитель початкових класів Луцький педінститут,вчитель початкових класів, магістр вища,

старший учитель

37 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК  № 1521793  від 24 квітня 2015 р.
4 Внук Оксана Володимирівна вчитель початкових класів Житомирський педінститут ім.. І. Франка, вчитель початкових класів, магістр вища,

учитель-методист

20 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК  № 1620666  від 18 березня 2016 р.
5 Зоріна Світлана Зіновіївна вчитель початкових класів Московський заочний педінститут, 1981, вчитель початкових класів, магістр вища,

старший учитель

37 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»  № 1450  від 08 листопада 2013 р.
6 Корбут Людмила Олександрівна вчитель початкових класів Житомирський педінститут ім. І. Франка, вчитель початкових класів, магістр вища 25 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»   № 719  від 23 квітня 2014 р.
7 Хильчук Вікторія Володимирівна вчитель початкових класів Житомирський університет, вчитель початкових класів, магістр спеціаліст 2
8 вчитель початкових класів вища
9 музичне мистецтво Лавріненко Наталія Іванівна вчитель музики Житомирський педагогічний університет, вчитель музичного мистецтва

бакалавр

спеціаліст 17 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК  № 1613208  від 23 вересня 2016 р.
10 англійська мова Адамович Оксана Володимирівна вчитель англійської мови Житомирський педуніверситет, вчитель англійської мови, магістр вища 18 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» № 936  від 19 квітня 2013 р.
11 англійська мова Ведмеденко Юлія Борисівна вчитель англійської мови Житомирський університет, 2005, вчитель англійської мови, магістр ІІ категорія 8 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ   № 02139713/1596-17  від 17 листопада 2017 р.
12 англійська мова Супрунова Олена Василівна вчитель англійської мови Іркутський педінститут, 1985, вчитель англійської мови, магістр вища 26 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1621642  від 22 квітня  2016 р.
13 англійська мова Савчук Олена Олександрівна вчитель англійської мови Житомирський педуніверситет, учитель німецької та англійської мови, магістр І категорія 15 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 1394 від 26  червня 2004 р.
14 інформатика Дубицька Тетяна Сергіївна вчитель інформатики Кам’янець-Подільський університет, 2013, вчитель інформатики, фізики, астрономії, магістр ІІ категорія 5 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/489-18 від 30  березня 2018 р.
15 інформатика Іщенко Ірина Вікторівна вчитель інформатики Житомирський педуніверситет, вчитель інформатики, математики, магістр ІІ категорія 9 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/1315-18 від 08  червня 2018 р.
16 фізкультура Борисюк Олена Миколаївна вчитель фізкультури Житомирський державний університет, вчитель фізкультури, магістр спеціаліст 8
17 фізкультура Царук Григорович вчитель фізкультури спеціаліст

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п Перелік навчальних програм з усіх дисциплін робочого навчального плану Наявніст (так/ні) Ким затверджено Рік затвердження
1 2 3 4 5
1 Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я.Савченко (крім іноземних мов) 1 клас так Наказом МОН України №268 21.03.2018
2 Українська мова.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлено) так Наказом МОН України №948 25.08.2016
3 Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів  (оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
4 Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів(оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
5 Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
6 Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класів (оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
7 Основи здоров”я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
8 Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
9 Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлено) так Наказом МОН України №948 2016
10 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Основи християнської етики для учнів 7-11 класів” так МОН України (лист 1/ІІ – 6347) 13.07.2010
11 Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів “Риторика 1-4 класів” (автори В.Науменко, М.Захарійчук) так МОН України (лист 1/ІІ – 3861) 03.06.2009
12 Логіка. Програма курсу для 2-4 класів загальноосвітньої школи ( автор О.Митник ) так МОН України (лист 1/ІІ – 3478) 25.07.2008
13 Фізична культура Так Наказом МОН України № 948 05.08.2016
14 Навчальна програма з інформатики для учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів так . Наказ МОН України № 1050 12.09.2011
15 2-4кл. Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти І ступеня(початкова освіта)  Іноземні мови. так Наказ МОН України від 20.04.2018 №405 2018р.
16 1кл. Типова освітня програма , розроблена під керівництвом О.Я.Савченко.

1кл. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Р.Б.Шияна

так Наказ МОН України від 21.03.2018р. № 268 2018р.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

№ п/п Клас Найменування навчальної дисципліни Автор підручника (навчального посібника) Найменування підручника (навчального посібника) Видавництво, рік видання Кількість примірників
Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7 8
1 клас
1 1 клас Українська мова Понамарьова К.І. Українська мова.Буквар 70
2 1 клас Англійська мова Карпюк О.Д. Англійська мова 70
3 1 клас Математика Листопад Н.П. Математика 70
4 1 клас Природознавство Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Гнатюк О.В., Павич Н.М. Я досліджую світ 70
5 1 клас Мистецтво Калініченко О.В., Аристова Л.С. Мистецтво 70
2 клас
1 2 клас Літературне читання Савченко О.Я. Літературне читання 2013 52 43
2 2 клас Українська мова Вашуленко Українська мова 2013 52 46
3 2 клас Математика Богданович Математика 2012 52 36
4 2 клас Природознавство Гільберг Т.Г Природрзнавство 2013 52 33
5 2 клас Основи здоров”я Гнатюк Основи здоров”я 2012,2013 52 42
6 2 клас Інформатика Коршунова Сходинки до інформатики 2012 52 33
7 2 клас Англійська мова Несвіт Англійська мова 2013 52 40
8 2 клас Музичне мистецтво Арістова Музичне мистецтво 2012 52 30
9 2 клас Образотворче мистецтво Резніченко Образотворче мистецтво 2013 52 38
10 2 клас Трудове навчання Тименко Трудове навчання 2012 52 37
  2014 4
3 клас
1 3 клас Літературне читання Савченко О.Я. Літературне читання 2013 50 42
2 3 клас Математика Богданович Математика 2013 50 42
3 3 клас Українська мова Вашуленко Українська мова 2013 50 43
4 3 клас Інформатика Коршунова Сходинки до інформатики 2013 50 33
5 3 клас Основи здоров”я Гнатюк Основи здоров”я 2013 50 42
6 3 клас Я у світі Тагліна Я у світі 2013 50 42
7 3 клас Англійська мова Несвіт Англійська мова 2013 50 47
8 3 клас Природознавство Гільберг Т.Г Природрзнавство 2013 50 42
9 3 клас Образотворче мистецтво Резніченко Образотворче мистецтво 2013 50 42
10 3 клас Трудове навчання Тименко Трудове навчання 2013 50 42
11 3 клас Музичне мистецтво Арістова Музичне мистецтво 2012 50 42
4 клас
1 4 клас Літературне читання Савченко О.Я. Літературне читання 2015 35 11
2016 33
44
2 4 клас Українська мова Вашуленко Українська мова 2015 35 12
2016 23
35
3 4 клас Математика Богданович Математика 2015 35 16
2016 25
41
4 4 клас Природознавство Гільберг Т.Г Природрзнавство 2015 35 13
2016 30
43
5 4 клас Я у світі Тагліна Я у світі 2015 35 12
2017 29
41
6 4 клас Англійська мова Карпюк О.Д. Англійська мова 2015 35 10
2017 20
30
7 4 клас Основи здоров”я Гнатюк Основи здоров”я 2015 35 14
2016 30
44
8 4 клас Образотворче мистецтво Резніченко Образотворче мистецтво 2015 35 12
2016 24
36
9 4 клас Музичне мистецтво Кондратова Музичне мистецтво 2015 35 8
2016 12
20
10 4 клас Трудове навчання Веремійчик Трудове навчання 2015 35 13
2016 30
43
11 4 клас Інформатика Коршунова Інформатика 2015 35 13
2016 30
43

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орендовані) приміщення, майданчики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
7 5 52 48

 

 

 

 

 

 

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменуванн янавчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання* Необхідно (одиниць) Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4 5 6
2 відео проектор 2
3 принтер 2
4 ноутбук 2
5 телевізор 1

 

Якість проведення навчальних занять оцінюється рівнем сформованості ключових компетентностей учнів, діяльносним підходом до  проведення занять, результатами навчальної роботи.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

 

 

 

 

2 РОЗДІЛ

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

(Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392).

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Програмою передбачено:

1.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

1.1.Навчальний план з українською мовою навчання(Таблиця 1 до Типової освітньої програми)

       Освітні галузі   Навчальні предмети

предмети

  Кількість годин на тиждень у класах
   

 

5-А 5-Б 6-А 7-А 8-А 9-А 9-Б
  Інваріантна складова Дод. №10

Н.№ 664

Дод. №1

Н.№ 664

Дод. №1

Н.№ 664

Дод. № 10

Н.№664

 

Дод. № 10

Н.№ 664

Дод. № 12

Н.№ 664

Дод. № 12

Н.№ 664

Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 2,5 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англ.) 3 3 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова (нім.) 2 2 2
Мова національної меншини:

Російська мова

2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія

 

1 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Мистецтво 1 1 1
Художня культура
Математика Математика 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 2
Біологія 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1,5 1,5
Фізика 2 2 3 3
Хімія 1,5 2 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1
  Разом (без фізкультури) 25,5 23,5 26,5 29 29,5 31 31
  Варіативна складова (всього годин)

Із низ годин на:

             
  Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової

 

3,5 3,5
   
Назва предмета
  Німецька мова

 

 

2 2
  Російська мова 1,5 1,5
  Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 28 27 30 32 33 33 33
  Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3
  Факультативи:              
  Математика 1
  Англійська мова
Українська мова 1 1
Біологія 1
Географія
Російська мова 1 1
Польська мова 2
Інформатика 0,5 1
Німецька мова 1
  Хімія         0,5    
  Основи правознавства         1 1
Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

 

 

 

 

Директор школи

28+3 27+3 30+3 32+3 33+3 33+3 33+3

 

Навчальний план вміщає зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів

Варіативна складова навчальних планів використана на:

 • підсилення предметів інваріантної складової;
 • запровадження факультативів з іноземної мови, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, а також світоглядного спрямування: логіка, хореографія, креслення, критичне мислення;
 • індивідуальні заняття та консультації.

Здійснено змістове наповнення предмета «Фізична культура» через введення хореографії в 5, 6 класах, гурткової роботи (фітнес, волейбол, баскетбол), що сприяє формуванню навичок здорового способу життя та безпечної поведінки школярів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” .

Поділ класів на групи при вивченні української та іноземної  мов, трудового навчання, фізичної культури та інформатики здійснити відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Здійснити поділ учнів 7 класу (23 учні) при вивченні української та іноземної мов, трудового навчання, фізичної культури  та інформатики за рахунок залучення додаткових коштів (рішення виконкому _____________________ ради від 31серпня_____2018 року № 15-120).

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

 1. Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затверджені наказами МОН України (затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407).

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Біологія
4. Всесвітня історія
5. Географія
6. Зарубіжна література
7. Інформатика
8. Історія України
9. Математика
10. Мистецтво
11. Основи здоров’я
12. Природознавство
13. Трудове навчання
14. Фізика
15. Фізична культура
16. Хімія
17. Іноземні мови

        

Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових компетентностей учнів:

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Педагогічному колективу закладу освіти приділити значну увагу організації навчання через наскрізні лінії, які є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:

Реалізація навчання за наскрізними лініями:

         Напрямки                       Зміст
організація навчального середовища формування духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
окремі предмети ·     впровадження інтерактивних методів навчання з використанням  компетентнісного підходу (урок-квест, кейс-урок,  інтегрований урок, бінарний урок,);

·     реалізація  надпредметних,

міжкласових та загальношкільних освітніх  проектів;

·     систематичне проблемне навчання на основі ускладнених міжпредметних та надпредметних тем

предмет за вибором «Іноземна мова»
робота в проектах «Рівні можливості»

«Моральний вчинок»

«На шляху до Європи»

позакласна навчальна робота Організація тематичних днів та тижнів, пізнавальні квести, флешмоби
робота гуртків ·     гурток з англійської мови;

·     гурток з інформатики;

·     гурток робототехніки;

·     STEM- освіта

 

 

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

 1. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти

Основними формами організації освітнього процесу вважати різні типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей створити умови для проведення  навчально-практичних  занять з різних предметів як функції перевірки та оцінювання досягнення компетентностей учнів. Спрямувати  роботу вчителів на проведення занять в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі роботу учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників
з них:
мають відповідну освіту
працюють у навчальному закладі за сумісництвом

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

№ з/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність,кваліфікація за дипломом) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 українська мова і література, зарубіжна література Холмогорова Світлана Віталіївна вчитель української мови і літератури Житомирський педінститут, вчитель української мови і літератури, магістр вища,

старший учитель

35 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗФ № 02139713/492-17 від 21 квітня 2017 р.
2 українська мова і література, зарубіжна література Бойко Антоніна Миколаївна вчитель української мови і літератури

 

Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, вчитель української мови та літератури 1990 р., магістр вища,

старший учитель

27 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗФ № 02139713/492-17 від 21 квітня 2017 р.
3 українська мова і література, зарубіжна література Годлевська Наталія Василівна вчитель української мови і літератури

 

Житомирський педінститут, вчитель української мови і літератури, 1996 р. магістр вища,

старший учитель

24 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ № 02139713/311-18 від 16 лютого  2018 р.
4 зарубіжна література Слободянюк Олена Михайлівна вчитель зарубіжної літератури вища,

учитель-методист

28
5 російська мова Єленіна Євгенія Георгіівна вчитель російської мови Житомирський педінститут ім. І. Франка, 1975 р., вчитель російської мови та літератури, магістр вища,

учитель-методист

42 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК  № 1524375 від 25 грудня   2015 р.
6 історія Сапотніцька Олена Олександрівна Вчитель історії Житомирський державний інститут ім. І. Франка,  вчитель історії  та української мови і літератури, зарубіжної літератури, 2006 магістр І категорія 11 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»   № 2490  від 13 квітня   2013 р.
7 англійська мова Адамович Оксана Володимирівна вчитель англійської мови Житомирський педуніверситет, вчитель англійської мови, магістр вища 18 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» № 936  від 19 квітня 2013 р.
8 англійська мова Ведмеденко Юлія Борисівна вчитель англійської мови Житомирський державний університет, 2005, вчитель англійської мови, магістр ІІ категорія 8 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ   № 02139713/1596-17  від 17 листопада 2017 р.
9 англійська мова Супрунова Олена Василівна вчитель англійської мови Іркутський педінститут, 1985, вчитель англійської мови, магістр вища 26 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1621642  від 22 квітня  2016 р.
10 англійська мова, німецька мова Савчук Олена Олександрівна вчитель англійськоїнімецької мови Житомирський педуніверситет, учитель німецької та англійської мови, магістр І категорія 15 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 1394 від 26  червня 2004 р.
11 німецька мова Мельник Олена Василівна вчитель німецької мови Сумський державний педагогічний інститут, вчитель української мови та іноземної мови, 1995 р.. магістр вища 22 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»   № 834  від 18 квітня   2014 р.
12 історія Тарасюк Ніла Михайлівна вчитель історії Житомирський державний університет, вчитель історії, магістр спеціаліст 1
13 фізкультура Борисюк Олена Миколаївна вчитель фізкультури Житомирський державний університет, вчитель фізкультури, магістр спеціаліст 8
14 біологія, хімія Степанченко Раїса Євгенівна вчитель біології, хімії Житомирський педагогічний університет, вчитель музичного мистецтва, вчитель біології та хімії. 1993 р., магістр вища,

учитель-методист

24 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1621936  від 29 квітня  2016 р.
15 фізика, інформатика Дубицька Тетяна Сергіївна вчитель фізики, інформатики Кам’янець-Подільський університет, 2013, вчитель інформатики, фізики, астрономії, магістр ІІ категорія 5 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/489-18 від 30  березня 2018 р.
16 географія Соколовська Ірина Олександрівна вчитель географії Житомирський державний інститут ім. І. Франка, вчитель біології, географії, валеології та основ екології, 2009, магістр ІІ категорія 7 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1614354  від 25 листопада  2016 р
17 математика Хильчук Наталія Миколаївна вчитель математики Сумський державний педагогічний інститут, вчитель математики, 1991 р.. магістр вища 25 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»   № 1774  від 6 листопада   2004 р.
18 математика, інформатика Остапенко Ольга Олексіївна вчитель математики, інформатики Житомирський державний інститут ім. І. Франка, вчитель математики і фізики, 2003, магістр ІІ категорія 5 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1513916  від 13 листопада  2015 р
19 інформатика Іщенко Ірина Вікторівна вчитель інформатики Житомирський педуніверситет, вчитель інформатики, математики, магістр ІІ категорія 9 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/1315-18 від 08  червня 2018 р.
20 трудове навчання, образотворче мистецтво, художня культура, мистецтво Безсмертна Вікторія Володимирівна вчитель художньої культури, образотворчого мистецтва Рівненський державний гуманітарний університет, образтворче та декоративно-прикладне мистецтво, 2009, магістр ІІ категорія 6 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/129-18 від 16 лютого  2018 р.
21 музичне мистецтво Лавріненко Наталія Іванівна вчитель музики Житомирський педагогічний університет, вчитель музичного мистецтва

бакалавр

спеціаліст 17 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/129-18 від 16 лютого  2018 р.
22 трудове навчання Козловська Наталія Михайлівна вчитель обслуговую-чої праці Житомирський педагогічний інститут ім. І. Франка, вчитель російської мови та літератури, 1974, магістр спеціаліст 36 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1613767 від 28 жовтня  2016 р.
23 основи здоров’я Бережницький Василь Петрович вчитель біології, хімії Житомирський педінститут, вчитель біології та хімії, 1992 р., магістр І категорія 26 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/993-18 від 27 квітня  2018 р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕРЕДНЯ ЛАНКА

№ п/п Перелік навчальних програм з усіх дисциплін робочого навчального плану Наявність

(так/ні)

Ким затверджено Рік затвердження
1 Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас. Оновлена програма для учнів 5-9 класів Так Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
2 Правознавство 9 клас ( навчальна програма з основ правознавства) так 2016 рік
3 Навчальна програма фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 кл. ( Круцевич Т.Ю. та ін.) Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
4 Навчальна програма з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 клас Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
5 Українська мова. 5-9 клас програма для загальноосвітніх навчальних закладів Так Зі змінами затвердженими наказами МОН № 804 07.06.2017 р.
6. Українська література 5-9 клас програма для загальноосвітніх навчальних закладів так Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
7. Зарубіжна література 5-9 клас програма для загальноосвітніх навчальних закладів Так Зі змінами затвердженими наказами МОН № 804 07.06.2017 р.
8. Математика. Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх закладів ( авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І.) Так Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
9  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів учнів 5-9 класів трудове навчання і мистецтво Так Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
10 Художня культура. Рівень стандарта (авт. Л. Масол, С. Ничкало, Г. Веселовська, О. Онищенко) 2010 р.
11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 клас природознавство біологія Так Наказом МОН № 664 06.06.2013 р.
12 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 клас хімія (зі змінами) Так Наказ МОН № 585 29.05.2015 р.
13 Географія 6-9 клас. Програма розроблена держстандартом для повної загальної і середньої освіти Так Постанова КМУ № 1392 23.11.2011 р.
14 Основи здоров’я 5-9 клас програма розроблена на підставі державного стандарту базової і повної загальносередньої освіти Так Постанова КМУ № 1392 23.11.2011 р.
15 Природознавство навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 5 класів на основі нового держстандарту базової і нової загально середньої освіти Так Постанова КМУ № 13920

І затверджено наказом МОН № 664

23.11.2011 р.

 

06.06.2012 р.

16 Інформатика 5-9 класи навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Так Наказом МОН № 804 07.06.2017 р.
17 5-9кл. Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти

ІІ ступеню(базова середня освіта) Іноземні мови.

так Наказ МОН №408 20.04.2018р.
18 7кл. Навчальна програма факультативного курсу  з нім. мови «Навчання  ситуативному спілкуванню» так Рішенням педагогічної ради школи 2018р.

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

5 клас
1 5 клас Українська мова Заболотний О.В. Українська мова 47
2 5 клас Українська література Авраменко О.М. Українська література 47
3 5 клас Англійська мова Карпюк О.Д. Англійська мова 47
4 5 клас Німецька мова Сидоренко М.М. Німецька мова 47
5 5 клас Зарубіжна література Волощук Є.В. Зарубіжна література 47
6 5 клас Математика Мерзляк А.Г., Полонський В.В., Якір М.С Математика 47
7 5 клас Природрзнавство Ярошенко О.Г., Бойко В.М. Природрзнавство 47
8 5 клас Основи здоров”я Бех І.Д., Воронцова Т.В Основи здоров”я 47
9 5 клас Російська мова Полякова Т.М., Самонова О.І. Російська мова 47
10 5 клас Вступ до історії Власов В.С. Вступ до історії 47
11 5 клас Інформатика Інформатика 47
6 клас
1 6 клас Українська мова Заболотний О.В. Українська мова 2014 44 47
2 6 клас Українська література Авраменко О.М. Українська література 2014 44 54
3 6 клас Математика Мерзляк А.Г. Математика 2014 44 47
4 6 клас Світова література Ніколенко Світова література 2014 44 47
5 6 клас Географія Гільберг Географія 2014 44 47
6 6 клас Основи здоров”я Бех І.Д Основи здоров”я 2014 44 47
7 6 клас Всесвітня історія, історія України Бандровський Всесвітня історія, історія України 2014 44 47
8 6 клас Біологія Костков Біологія 2014 44 48
9 6 клас Інформатика Морзе Інформатика 2014 44 47
10 6 клас Російська мова Полякова Т.М Російська мова 2014 44 51
11 6 клас Англійська мова Несвіт Англійська мова 2014 44 45
12 6 клас Німецька мова Сидоренко М.М. Німецька мова 2014 44 18
2015 32
50
13 6 клас Музичне мистецтво Кондратова Музичне мистецтво 2014 44 47
14 6 клас Образотворче мистецтво Железняк Образотворче мистецтво 2014 44 47
 
15 6 клас Трудове навчання ХЛ. Сидоренко М.М. Трудове навчання ХЛ. 2014 44 9
Трудове навчання дів. Сидоренко М.М. Трудове навчання дів. 9
18
7 клас
1 7 клас Українська мова Глазова Українська мова 2015 26 10
2016 11
21
2 7 клас Українська література Авраменко Українська література 2015 26 12
2016 29
41
3 7 клас Російська мова Коновалова Російська мова 2015 26 12
2017 35
47
4 7 клас Зарубіжна література Волощук Зарубіжна література 2015 26 12
2016 29
41
5 7 клас Англійська мова Карпюк Англійська мова 2015 26 12
2017 33
45
6 7 клас Фізика Бар”яхтар Фізика 2015 26 14
2017 27
41
7 7 клас Біологія Шабанов Біологія 2015 26 10
2016 8
18
8 7 клас Алгебра Мерзляк Алгебра 2015 26 11
2016 31
42
9 7 клас Геометрія Мерзляк Геометрія 2015 26 11
2016 31
42
10 7 клас Основи здоров”я Поліщук Основи здоров”я 2015 26 15
2016 26
41
11 7 клас Німецьк амова Сидоренко Німецька мова 2015 26 10
2016 8
18
12 7 клас Всесвітня історія Подаляк Всесвітня історія 2015 26 9
2016 8
17
14 7 клас Хімія Попель Хімія 2015 26 19
2017 23
42
16 7 клас Інформатика Морзе Інформатика 2015 26 10
2016 20
30
17 7 клас Географія Бойко Географія 2016 26 42
18 7 клас Історія України Власов В.С. Історія України 2015 26 10
2016 8
18
19 7 клас Музичне мистецтво Масол Музичне мистецтво 2015 26 12
2016 30
42
20 7 клас Образотворче мистецтво Рубля Образотворче мистецтво 2015 26 11
2016 30
41
21 7 клас Трудове навчання Хл Терещук Б.М. Трудове навчання Хл 2015 26 5
2016 24
29
22 7 клас Трудове навчання дів. Терещук А.І. Трудове навчання дів. 2015 26 9
2016 14
52
8 клас
1 8 клас Українська мова Глазова Українська мова 2016 36 41
2 8 клас Українська література Авраменка Українська література 2016 35 41
3 8 клас Зарубіжна література Волощук Зарубіжна література 2016 35 41
4 8 клас Інформатика Казанцева Інформатика 2016 35 41
5 8 клас Алгебра Мерзляк Алгебра 2016 35 41
6 8 клас Геометрія Мерзляк Геометрія 2016 35 41
7 8 клас Біологія Матяш Біологія 2016 35 41
8 8 клас Російська мова Полякова Російська мова 2016 35 25
2017 16
41
9 8 клас Історія України Власов Історія України 2016 35 42
10 8 клас Німецька мова Сидоренко Німецька мова 2016 35 24
11 8 клас Англійська мова Карпюк Англійська мова 2016 35 24
12 8 клас Всесвітня історія Подаляк Всесвітня історія 2016 35 35
13 8 клас Хімія Попель Хімія 2016 35 41
14 8 клас Фізика Бар”яхтар Фізика 2016 35 41
15 8 клас Основи здоров”я Поліщук Основи здоров”я 2016 35 41
16 8 клас Географія Довгань Географія 2016 35 38
17 8 клас Мистецтво Кондратова Мистецтво 2016 35 42
18 8 клас Трудове навчання хл. Гащак Трудове навчання хл 2016 35 12
Трудове навчання дів. Терещук Трудове навчання дів. 2016 19
31
9 клас
1 9 клас Українська мова Українська мова 2017 45 40
2 9 клас Українська література Авраменка Українська література 2017 45 40
3 9 клас Зарубіжна література Волощук Зарубіжна література 2017 45 40
4 9 клас Алгебра Мерзляк Алгебра 2017 45 40
5 9 клас Геометрія Мерзляк Геометрія 2017 45 40
6 9 клас Фізика Бар”яхтар Фізика 2017 45 40
7 9 клас Основи правознавства Ремех Основи правознавства 2017 45 40
8 9 клас Біологія Остапченко Біологія 2017 45 40
9 9 клас Географія Довгань Географія 2017 45 40
10 9 клас Хімія Попель Хімія 2017 45 40
11 9 клас Інформатика Морзе Інформатика 2017 45 40
12 9 клас Основи здоров”я Поліщук Основи здоров”я 2017 45 40
13 9 клас Російська мова Баландіна Російська мова 2017 45 40
14 9 клас Всесвітня історія Гусем Всесвітня історія 2017 45 40
15 9 клас Історія України Власов Історія України 2017 45 40
16 9 клас Мистецтво Масол Мистецтво 2017 45 40
17 9 клас Англійська мова Карпюк Англійська мова 2017 45 40
18 9 клас Німецька мова Сотнікова Німецька мова 2017 45 40
19 9 клас Трудове навчання хл. Терещук Трудове навчання хл. 2017 45 20
Трудове навчання дів. Терещук Трудове навчання дів. 2017 20
40

 

 

 

 

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічногозабезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
7 7 52 46

 

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменуванн янавчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання* Необхідно (одиниць) Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4 5 6
2 відео проектор 2
3 принтер 2
4 ноутбук 2
5 телевізор 1
БФП 1
комп’ютери 18

 

 1. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

 

 

 

3 РОЗДІЛ

ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

(Впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392).

Профільний предмет: друга іноземна мова

Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки

від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма школи передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом, введення якої в дію здійснити поетапно:

 • у 10-х класах закладу освіти – з 2018/2019 навчального року;
 • в 11х класах закладу освіти – з 2019/2020 навчального року.

Програмою передбачено:

1.Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення.

 • Навчальний план

 

 

 

 

 

 

 

(Таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від № 408 20.04.2018 р. (Державний стандарт 2011 року)

 

Навчальні предмети Кількість годин на

тиждень

  10-А

Української філології профіль

Базові предмети 27
Українська мова 2+2
Українська література 2+2
Зарубіжна література 1+2
Іноземна мова (англійська) 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика 3
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
фізика і астрономія

 

3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обовязкові предмети:
Інформатика 1
Технології 1
Мистецтво 1
Додаткові години:
Німецька мова 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

 

33
Всього фінансується

(без урахування поділу класів на групи)

38

(Таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від № 406  20.04.2018 р. (Державний стандарт 2004 року)

 

Навчальні предмети Кількість годин на

тиждень

  11-А

Української філології профіль

Інваріантна складова
Українська мова 4
Українська література 4
Зарубіжна література 3
Іноземна мова (англійська) 3
Друга іноземна мова
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Математика 3
Правознавство
Економіка 1
Людина і світ

Економіка

 

0,5
Художня культура 0,5
Алгебра
Геометрія
Астрономія 0,5
Біологія 1,5
Географія
Фізика 2
Хімія 1
Екологія 0,5
Технології 1
Інформатика 1
Захист Вітчизни 1,5
Фізична культура 2
Разом(без фізкультури): 32,5
Варіативна складова всього годин

Із низ годин на:

 
Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 5,5
Історія України

Українська мова

0,5
Курси за вибором:

Основи веб-дизайну

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 33
Фізична  культура
Факультативи:

атика

Біологія

Креслення

Іноземна мова

Українська література

Хімія

Німецька мова
Правознавство
Історія України 1
Хімія 0,5
Біологія 1
Англійська мова 1
Географія 0,5
Математика 1
Всього фінансується

(без урахування поділу класів на групи)

38

 

Навчальним планом передбачено загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачено години на факультативи.

Індивідуальною орієнтованістю на учня та підсилення профілю навчання введено в освітній процес  вибірково-обов’язковий предмет «Інформатика»;  спецкурс з іноземної мови; факультативні курси

«Я і психологія», «Життєва компетентність особистості»; «Сучасна ділова українська мова», є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які не пов’язані з обраним профілем навчання.

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку профілю навчання (іноземні мови) і визначають його сутність.

За рішенням педагогічної ради (від  24.08.2018р.) при оцінюванні дозволяється враховувати результати навчання окремих учнів з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

При тематичному плануванні педагогами враховано засоби інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів для реалізації наскрізних ліній.

2.Очікувані результати навчання учнів

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі.

Очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затверджені наказами МОН України від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539).

 

№п/п     Назва навчальної програми  Рівень вивчення
1. Українська мова Рівень стандарту
2. Українська література Рівень стандарту
3. Зарубіжна література Рівень стандарту
4. Іноземні мови Рівень стандарту
5. Іноземні мови Профільний рівень
   6 Історія України Рівень стандарту
 7 Всесвітня історія Рівень стандарту
 8  Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
 7 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
 8 Біологія і екологія Рівень стандарту
 9 Географія Рівень стандарту
 10 Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Рівень стандарту
 11 Хімія Рівень стандарту
 12 Фізична культура Рівень стандарту
13 Захист Вітчизни Рівень стандарту

 

Результати навчання повинні зробити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Закладом освіти приділено велику увагу навчанню через наскрізні лінії, які є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів, а також соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях:

Реалізація навчання за наскрізними лініями:

Напрямки Зміст
організація навчального середовища –        формування духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

–        інноваційні технології навчання, освітні тренди.

окремі предмети –        впровадження інтерактивних методів навчання з використанням  компетентнісного підходу (урок-квест, кейс-урок, інтегрований урок, бінарний урок,);

–        реалізація надпредметних, міжкласових та загальношкільних освітніх проектів;

–        систематичне проблемне навчання на основі складнених міжпредметних та надпредметних тем;

–        інноваційні технології навчання освітні тренди.

предмет за вибором «Громадянська освіта»
робота в проектах «Я – громадянин України»

«На шляху до Європи»

позакласна навчальна робота Організація тематичних днів та тижнів, пізнавальні квести, флешмоби
-робота гуртків –        гурток з англійської мови;

–        гурток з інформатики;

–        гурток робототехніки;

–        STEM- освіта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

3.Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти

Типи уроку:

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей;
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • корекції основних компетентностей;
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу вважати екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Форми організації освітнього процесу уточнюються та розширюються у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Розроблено програму шкільного моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, яка включає такі компоненти:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників
з них:
Мають відповідну освіту
працюють у навчальномузакладі за сумісництвом

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№ з/п Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність,кваліфікація за дипломом) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 українська мова і література, зарубіжна література Бойко Антоніна Миколаївна вчитель української мови і літератури Сімферопольський університет, вчитель української мови і літератури, магістр вища,

старший учитель

27
2 українська мова і література, зарубіжна література Холмогорова Світлана Віталіївна вчитель української мови і літератури Житомирський педінститут, вчитель української мови і літератури, магістр вища,

старший учитель

35 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗФ № 02139713/492-17 від 21 квітня 2017 р.
3 історія Сапотніцька Олена Олександрівна вчитель історії Житомирський державний інститут ім. І. Франка,  вчитель історії  та української мови і літератури, зарубіжної літератури, 2006 магістр І категорія 11 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»   № 2490  від 13 квітня   2013 р.
4 біологія, хімія, екологія Степанченко Раїса Євгенівна вчитель біології, хімії, екології Житомирський педагогічний університет, вчитель музичного мистецтва, вчитель біології та хімії. 1993 р., магістр вища,

учитель-методист

24 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1621936  від 29 квітня  2016 р.
5 фізика, астрономія, інформатика Дубицька Тетяна Сергіївна вчитель фізики, астрономії, інформатики Кам’янець-Подільський університет, 2013, вчитель інформатики, фізики, астрономії, магістр ІІ категорія 5 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/489-18 від 30  березня 2018 р.
6 економіка, Захист Вітчизни Соколовська Ірина Олександрівна вчитель географії, біології Житомирський державний інститут ім. І. Франка, вчитель біології, географії, валеології та основ екології, 2009, магістр ІІ категорія 7 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1614354  від 25 листопада  2016 р
7 математика Хильчук Наталія Миколаївна вчитель математики Сумський державний педагогічний інститут, вчитель математики, 1991 р.. магістр вища 25 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»   № 1774  від 6 листопада   2004 р.
8 інформатика Іщенко Ірина Вікторівна вчитель інформатики Житомирський педуніверситет, вчитель інформатики, математики, магістр ІІ категорія 9 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/1315-18 від 08  червня 2018 р.
9 художня культура Безсмертна Вікторія Володимирівна вчитель художньої культури Рівненський державний гуманітарний університет, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, 2009, магістр ІІ категорія 6 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 02139713/129-18 від 16 лютого  2018 р.
10 англійська мова Супрунова Олена Василівна вчитель англійської мови Іркутський педінститут, 1985, вчитель англійської мови, магістр вища 26 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» СПК № 1621642  від 22 квітня  2016 р.
11 англійська мова Ведмеденко Юлія Борисівна вчитель англійської мови Житомирський державний університет, 2005, вчитель англійської мови, магістр ІІ категорія 8 КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ   № 02139713/1596-17  від 17 листопада 2017 р.
12 німецька мова Савчук Олена Олександрівна вчитель німецької мови Житомирський педуніверситет, учитель німецької та англійської мови, магістр І категорія 15 «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ОФ  № 1394 від 26  червня 2004 р.
13 фізкультура Борисюк Олена Миколаївна вчитель фізкультури Житомирський державний університет, вчитель фізкультури, магістр спеціаліст 8
14 Захист Вітчизни Василенко Володимир Леонідович вчитель курсу «Захист Вітчизни» Київський військовий гуманітарний інститут , практичний психолог, 1999 р. магістр спеціаліст 24

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п Перелік навчальних програм з усіх дисциплін робочого навчального плану Наявність

(так/ні)

Ким затверджено Рік затвердження
1 Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класів. Так Наказом МОН № 826 14.07.2016 р.
2 Людина і світ 11 клас
3 Навчальна програма фізична культура для 10-11 кл. розроблена відповідно до вимог державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти Постанова КМУ № 24 14.01.2014 р.
4 Навчальна програма з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11  клас рівень стандарту  Так Зі змінами затверджений наказом МОН № 826 14.07.2016р.
5 Українська мова 10-11 клас програма для профільного навчання учнів. Філологічний напрям. Профіль українська філологія. Так Наказом МОН № 1021 28.10.2010 р.
6 Українська література 10-11 класів програма для профільного навчання учнів. Філологічний напрям. Профіль українська філологія. Так Наказом МОН № 1021 28.10.2010 р.
7. Зарубіжна література 10-11 класів програма для профільного навчання учнів. Філологічний напрям. Профіль українська філологія. Так Наказом МОН № 1021 28.10.2010 р.
8 Математика 10 клас. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) Так Наказом МОН № 826 14.07.2016 р.
9 Математика 11 клас. Навчальні програми для учнів навчально-освітніх закладів ( академічний рівень) Так Наказом МОН № 826 14.07.2016 р.
10 Художня культура. Рівень стандарту (авт. Л. Масол, С. Ничкало, Г. Веселовська, О. Онищенко) 2010
11 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класу біологія (рівень стандарту) Так Наказом МОН № 1021 28.10.2010 р.
12 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класу хімія (рівень стандарту) Так Наказом МОН № 1021 28.10.2010 р.
13 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класу екологія (рівень стандарту) Так Наказом МОН № 1021 28.10.2010 р.
14 Географія 10 клас програма розроблена на основі положень державного стандарту базової і повної середньої освіти ( доопрацьовано та затверджено наказом МОН) Так Наказом МОН № 826 14.07.2016 р.
15 Економіка 11 клас програма розроблена на основі положень державного стандарту базової і повної загальної і середньої освіти Так Постанова КМУ № 24 14.01.2014 р.
16 Інформатика навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)
17 Інформатика навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю
18 Програма для ЗНЗ технології 10-11 клас (авт. А. Трещук) 2010 р.
19 10-11кл. Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти

ІІІ ступеня (профільна середня освіта) Іноземні мови.

так Наказ МОН України від 20.04.2018р. № 407 2018р.
20 10-11кл. Навчальна програма факультативного курсу  з англ..мови«На стажування до англомовних країн» так Рішенням педагогічної ради школи 2018р.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ ТА ПОСІБНИКАМИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ МОН УКРАЇНИ

10 клас
1 10 клас Українська мова (профільний рівень) Ворон А.А., Солопенко В.А. Українська мова (профільний рівень) 40
2 10 клас Українська література (профільний рівень) Слоньовська О.В., Мафтин Н.В., Вівчарик В.М. Українська література (профільний рівень) 40
3 10 клас Зарубіжна література (профільний рівень) Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М. Зарубіжна література (профільний рівень) 40
4 10 клас Історія України (рівень стандарту) Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України (рівень стандарту) 40
5 10 клас Всесвітня історія (рівень стандарту) Гісем О.В., Мартинюк О.О. Всесвітня історія (рівень стандарту) 40
6 10 клас Правознавство (профільний рівень) Наровлянський О.Д. Правознавство (профільний рівень) 40
7 10 клас Англійська мова (рівень стандарту, 10 рік навчання) Карпюк О.Д. Англійська мова (рівень стандарту, 10 рік навчання) 40
8 10 клас Німецька мова(рівень стандарту, 6 рік навчання) Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. Німецька мова(рівень стандарту, 6 рік навчання) 40
9 10 клас Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень) Назаренко Н.В. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень) 40
10 10 клас Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) Мерзляк А.Г. Математика(алгебра і початки аналізу та Геометрія, рівень стандарту) 40
11 10 клас Інформатика (рівень стандарту) Морзе Н.В., Барна О.В. Інформатика (рівень стандарту) 40
12 10 клас Біологія і екологія (профільний рівень) Задорожний К.М., Утєвська О.М Біологія і екологія (профільний рівень) 40
13 10 клас Географія (рівень стандарту) Довгань Д.Г. Географія (рівень стандарту) 40
14 10 клас Фізика (рівень стандарту) Бар”яхтар В.Г. Фізика (рівень стандарту) 40
15 10 клас Хімія(профільний рівень) Величко Л.П. Хімія(профільний рівень) 40
16 10 клас Захист Вітчизни (рівень стандарту) Гарасимів І.М., Пашко К.О. Захист Вітчизни (рівень стандарту) 20
17 10 клас Захист Вітчизни (рівень стандарту, “Основи медичних знань”) Гудима А.А., Пашко К.О., Гарасимів І.М. Захист Вітчизни (рівень стандарту, “Основи медичних знань”) 20
18 10 клас Технології (рівень стандарту) Біленко А.Г., Пелагейченко М.Л. Технології (рівень стандарту) 40
11 клас
1 11 клас Українська мова (рівень стандарту)о Єрмоленк Українська мова (рівень стандарту) 2011 20 20
2 11 клас Українська література (стандарту академічний рівень) Авраменко Українська література (стандарту академічний рівень) 2011 20 23
3 11 клас Світова література (стандарт) Ісаєва Світова література (стандарт) 2011 20 24
4 11 клас Алгебра(академічний профільний) Нелін Алгебра(академічний профільний) 2011 20 18
5 11 клас Геометрія(академічний профільний) Бевз Геометрія(академічний профільний) 2011 20 20
6 11 клас Хімія (стандарт) Ярошенко О.Г., Бойко В.М. Хімія (стандарт) 2011 20 21
7 11 клас Фізика (стандарт) Ляшенко Фізика (стандарт) 2011 20 20
8 11 клас Біологія (стандарт) Баландіна Біологія (стандарт) 2011 20 25
9 11 клас Історія України (стандарт, академічний Струкевич Історія України (стандарт, академічний 2011 20 22
10 11 клас Всесвітня історія (стандарт, академічний) Ладиченко Всесвітня історія (стандарт, академічний) 2011 20 23
11 11 клас Інформатика   (  академічний, профільний) Ривкінт Інформатика   (  академічний, профільний) 2011 20 21
12 11 клас Астрономія(стандарт, академічний) Пришляк Астрономія(стандарт, академічний) 2011 20 20
13 11 клас Людина і світ(стандарт, академічний, профільний) Марголіна Людина і світ(стандарт, академічний, профільний) 2012 20 22
14 11 клас Художня культура Назаренко Н.В. Художня культура 2012 20 22
15 11 клас Технології (стандарт, академічний) Кобернік Технології (стандарт, академічний) 2011 20 7
16 11 клас Англійська мова (10 рік навчання, стандарт Карпюк Англійська мова (10 рік навчання, стандарт 2011 20 35
17 11 клас Німецька мова(10 рік навчання, стандарт, академічний) Басай Німецька мова(10 рік навчання, стандарт, академічний) 2011 20 9
18 11 клас Захист Вітчизни (дівчата) Гудима, Захист Вітчизни (дівчата) 2011 20 11
19 11 клас Захист Вітчизни (хл.)САП Пашко Захист Вітчизни (хл.)САП 2012 20 11
20 11 клас Екологія СА Царик Екологія СА 2012 20 23
21 11 клас Економіка Крупська Економіка 2012 20 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
2 2 32 50

 

 

 

 

 

 

ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання* Необхідно (одиниць) Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4 5 6
2 відео проектор 2
3 мультимедійна дошка 1
4 ноутбук 2

 

5.Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *