УВАГА!!! Важлива інформація для батьків

                                                                                                 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ }КИТОМИРСЬКО[ MIcbKoi рдди

                                                                                                       НАКАЗ
м. Житомир
Про внесення змiн до
наказу департаменту освiти
вiд 29.0l .20l9p. Nч 46

llроr,иепiдем iчних заходiв
в оргагriзованих дитячих колективах))
[,Ia виконання рiшення позачерговоI,о засiдання MicbKoT KoMiciT з питань
ТЕБ i НС вiд l люr,ого 20l9 року (про,гокол J\ГчЗ)
НАкАЗУК):
1. Внести змiни до наказу департаменту освiти вiд 29.01.20l9poKy Jtfs46 uПро
впровадження протиепiдемiчних заходiв
колективах)):
в органiзованих дитячих
1.1. Пiлпункт 1.3. викласти в редакцii
За дi,гьми, якi були в KoHTaKTi (контактними вважати дiтей i дорослих, якi
перебували в одному примiщеннi з захворiлим протягом ocTaHHix 2-х днiв
до захворIованtIя), органiзувати спостережеIIня упродовж 2l дня з останнього
.’:lIlя t]illr}ii(yt}allIlя закладу хtsорим, актиI]но l]иявляти хt]орих rtа Kip шляхом
щоденних опитувань та оглядiв дiтей на ранкових прийомах i упродовж дня.
1.2. Пiдпункт 1.4.1. викласти в редакцiТ
Прийняття в групу/клас неконтактних дiтей чи персоналу, якi ранiше були
вiдсутнi,
1.3. Щоllовнити пунк,г l наказу ltiдгlункr,ами HaclyшHol”o змiсry
1,8. Заборонити вiдвiдування закладiв освiти дiтям, якi не отримали
профiлактичних щеплень згiдно з календарем щеплень.
1.9. Зарахування вихованцiв та учнiв до закладiв освiти проводити за
наявностi BiltlloBi:tHoT довi:tки закладу охорони здоров’я.
l .l0,Вiлвiдування закладiв освir,и вихоtsанlIями ,га
учнями, яким tIроведено
профiлактичнi щеплення з порушенням установлених cTpoKiB у зв’язку з
медичними протипоказаннями, здiйснювати виключно за рiшенням
консилiуму вiдповiдних лiкарiв, при благополучнiй епiдситуаuiТ, за
наявностi вiдповiдноТ довiдки закладу охорони здоров’я.
l .l l .Батькам IlевакциLtоl]аtlих /ti,гей, яких tle булс ,|lоIIущсriо /to
вiдвiдування закJIадiв освiти, рекомендувати звернутися ts заклад охорони
з/lоров’я з ме,гою проt]едення необхiдних щеплень по BiKy.
1.12.Вiдновлення процесу вiдвiдування вихованцями та учнями закладу
освiти здiйснювати виключно за наявностi довiдки закладу охорони
\
здоров’я з висновком лiкаря про можливiсть вiдвiдування ДИТяЧОГО
колективу.
1.13. Заборонити зарахування до закладiв освiти дiтей, якi не отримаЛИ
профiлактичних щеплень згiдно з календарем щеплень.
1.14. Попередити батькiв дiтей, якi с вихованцями та учнями закладiв
освiти, €l,че не отримали профiлактичних щеплень згiдно З каJIеНДаРеМ
щеплень, про заборону з l1.02.20l9 року вiдвiлуванI{я дитиноЮ ЗаКЛаДУ
освiти у зв’язку з ускладIlенням епiдситуачiТ.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника ДиреКТОРа
департаменту освiти нко С.А.
Щиректор лепартам В.В. Арендарчук
‘I-онковид Л.Jl. 47-48-39

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!